دکتر مریم وثوق : هدایت و مشاوره رساله هاردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

نام دانشجو

تاریخ دفاع

استاد راهنما/ مشاور

1

استفاده از روش کالیبراسیون مرتبه دوم برای اندازه گیری افلاتوکسین ها در نمونه های پسته با تکنیک کروماتوگرافی مایع  با آشکارساز آرایه دیود

کارشناسی ارشد

مهین بیات

21/11/88

استاد راهنما

2

تشخیص و اندازه گیری محصول تخریبی ایبوبروفن و برخی فیلتر های UV در نمونه های زیست محیطی حقیقی با استفاده از تکنیک HPLC

کارشناسی ارشد

الهه مظلومی

30/10/88

استاد راهنمای مشترک

3

تعیین آفت کش های آلی کلرداربا استفاده ازروش استخراج تجزیه فاز جامد بافت نمونه و شناسایی کمی با کروماتوگرافی گازی-آشکارساز ربایش الکترون

کارشناسی ارشد

الهام شفیعی

12/12/88

استاد راهنمای مشترک

4

استفاده از روش کروماتوگرافی مایع سریع با آشکار ساز آرایه دیود برای اندازه گیری همزمان فیلتر های UV با تلفیق تکنیک های کمومتریکس: از ضد آفتاب ها تا نمونه های پس آب

کارشناسی ارشد

نهال رحیم دوست مژدهی

9/11/89

استاد راهنما

5

حذف رنگزاها از پساب کارخانجات نساجی توسط جاذب های طبیعی

کارشناسی ارشد

نسرین سادات رسولی

4/12/89

استاد مشاور

6

اندازه گیری هیدروکلروتیازید در نمونه های ادرار با تکنیک کروماتوگرافی مایع با استفاده از میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و طراحی آزمایش

کارشناسی ارشد

مرضیه خاکسار

29/8/90

استاد راهنما

7

استفاده از روش کروماتوگرافی سریع با آشکارساز آرایه دیود برای اندازه گیری همزمان پنج آنتی بیوتیک به کمک تکنیک MCR-ALS

کارشناسی ارشد

هادی مشهدی اصفهانی

17/8/91

استاد راهنما

8

استفاده از روش های آنالیز فاکتور جهت شناسایی و اندازه گیری متامفتامین و سودوافدرین در نمونه های آب زیرزمینی و رودخانه ها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع سریع

کارشناسی ارشد

هادی محامدیان

30/8/91

استاد راهنمانماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:5484