دکتر محمد سعید عبایی : سایر فعالیتها


سوابق شغلي

-          كارشناس وزارت نيروآزمايشگاههاي آب 13621359

-          كارشناس آزمايشگاههاي شيمي دانشگاه رازي 13651364

-          كارشناس ارشد سازمان حفاظت از محيط زيست 13701368

-          مربي و عضو هيأت علمي مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ايران 13721370

-          دستيار آموزشي و پژوهشيدانشگاه ساسكاچوان كانادا 19991993

-          مشاور سازمان حفاظت محيط زيست 1384-1380

-          مشاور شركت داروپخش 1384-1380

-     عضو انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران

-     عضو انجمن شيمي كانادا

-          دبیر كميتههاي ترفيع و ارتقا اعضا هيات علمي پژوهشگاهنماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:500