پنجمین جلسه کمیته تخصصی طرح "تدوین دانش فنی زنجیره ارزش پروپیلن" برگزار شد.