نماینده تام الاختیار پژوهشگاه در خصوص طرح نخبگان معرفی شد.