دبیر کارگاه آموزش نرم افزار موزاییک منصوب شد.

نظر به برگزاری کارگاه   Process Modeling, Simulation and Optimazation with MOSAICmodeling

دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران  با صدور حکمی دکتر مرتضی مافی عضو هیأت علمی پژوهشکده مهندسی نفت را به عنوان دبیر کارگاه مذکور منصوب نمود.