همزمان با روز درختکاری، چند اصله درخت در پژوهشگاه غرس شد.

در هفته منابع طبیعی و همزمان با 15 اسفند روز درختکاری رئیس، اعضای هیأت علمی و کارکنان پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران در یک حرکت نمادین و با هدف احیاء و ترویج فرهنگ احترام به طبیعت، چند اصله درخت را در فضای این پژوهشگاه غرس کردند و به استقبال سال نو رفتند.

به گزارش روابط عمومی در این مراسم دکتر محمد رضا امید خواه رئیس پژوهشگاه روز درختکاری در ایران را پشتوانه ای از علایق ملی و سنت حسنه تاریخی دانست که در این راستا هر کدام از مردم و مسئولان با کاشت درخت به خاک و زراعت احترام می گذارند.

دکتر امیدخواه با بیان کاربرد مواد دارویی و گیاهی در درمان بعضی از بیماری ها ابراز امیدواری نمود تا با توجه به اهتمام پژوهشگران این پژوهشگاه در بخش تحقیق و تولید دارو در آینده مزرعه کاشت گیاهان دارویی در فضای پژوهشگاه ایجاد و زمینه لازم برای دسترسی تحقیقاتی هر چه بهتر پژوهشگران به ذخایر موجود در گیاهان دارویی فراهم گردد.