کارگاه های سه روزه آموزشی کروماتوگرافی برگزار شد.

از تاریخ 99/4/9 لغایت 99/4/11 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران میزبان برگزاری کارگاه های آموزشی GC، GC/Mass، HPLC و LC/MS بود.


این کارگاه های آموزشی به منظور به روزرسانی و ارتقای سطح دانش کارشناسان و علاقمندان حوزه کروماتوگرافی با مشارکت شرکت ویستاژن در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار گردید.

کارگاه GC و GC/Mass با تدریس خانم مهندس سلطان نژاد و با سرفصل های ذیل:

GC، معرفی دستگاهوری GC شامل انواع ستون L و آشکارساز L، آشنایی با نحوه کار دستگاه، آماده سازی و تزریق نمونه، آنالیز کمی و کیفی و انجام محاسبات برای ارائه گزارش آنالیز، GC/Mass، اصول و مبانی طیف سنجی جرمی، آشنایی با دستگاه GC/Mass و نحوه کار با آن، آماده سازی و تزریق نمونه، تفسیر طیف جرمی و چگونگی ارائه برگه آنالیز، آشنایی با نرم افزار Library Search و مراقبت و نگه داری از دستگاه برگزار شد.