رديف نام ونام خانوادگي سمت  تلفن مستقيم
1 دكتر علي اصغر محمدي سرپرست معاونت پژوهشي وتحصيلات تكميلي  44787744-45
2 دكتر حامد گل محمدي مدير امور پژوهشي

44787720-40 

داخلي 1103

3 دكتر علي شريفي مدير آموزش و تحصيلات تكميلي 44787708
4 دكتر نجم الدين عزيزي رئيس پژوهشكده علوم و ناوري هاي نوين 44787720-40
  داخلي 1221
5 دكتر حميد احمدي رئيس پژوهشكده فناوري هاي پاك 44787720-40
  داخلي 1015
6 دكتر ميتراقاسم زاده رئيس پژوهشكده توسعه فرآيندهاي شيميايي 44787720-40
  داخلي 1038
7 دكتر مهسا باغبان صالحي رئيس پژوهشكده مهندسي شيمي و نفت 44787720-40
  داخلي 1092
8 رقيه ميثمي سرپرست كتابخانه 1167-1159
9 مژگان اكبري كارشناس منابع الكترونيكي كتابخانه 1176-1167