هیأت امناء مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ    1393/8/25  متشکل از 5 عضو حقوقی و 6 عضو حقیقی به شرح اسامی ذیل تشکیل گردید.
اعضای حقوقی 
1- جناب آقای دکتر منصور غلامي ( وزير علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء)
2- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه ( رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیأت امناء)
3- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری ( مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه )
4- جناب آقای دکتر سعدان زکائی ( رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء)
5- جناب آقای دکتر غلامرضا گرائي نژاد ( رئيس امور آموزش عالي سازمان برنامه و بودجه )
اعضای حقیقی
1- جناب آقای دكتر جعفر توفيقي
2- جناب آقاي دكتر محمدرضا پورابراهيمي
3- جناب آقاي دكتر پيمان صالحي
4- جناب آقاي دكتر داوود رشتچيان
5- جناب آقاي دكتر مسعود تجريشي
6- جناب آقاي دكتر سعيد مقصودي
صورتجلسه اولین نشست هیأت امناء مستقل پژوهشگاه از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد
جهت دریافت مصوبات هیأت امنا می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

بخش اول مصوبه 

بخش دوم مصوبه
 
» صورتجلسه هفتمين نشست