اطلاعیه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1400