وظایف و مسئولیت های اداره خدمات فنی و عمرانی:

1-     نظارت کامل بر عملکرد شرکت نگهدار تأسیسات پژوهشگاه.

2-     نظارت کامل بر عملکرد شرکت نگهدار آسانسورهای پژوهشگاه.

3-     بررسی برگه های درخواست خدمات فنی از واحدهای متقاضی که به امضاء مقام مافوق رسیده است.

4-     نظارت بر انجام امور مربوط به برق و تلفن کلیه اماکن موجود در پژوهشگاه.

5-     کنترل مداوم و مستمر سیستم های برقی و مخابراتی پژوهشگاه و ارائه گزارش هفتگی به مقام مافوق.

6-      بررسی درخواست های واحدها برای برق کشی مجدد و در صورت تأیید، دستور انجام آنها بر اساس اصول ایمنی برای اتاق یا آزمایشگاه ها.

7-     نظارت بر انجام کابل کشی شبکه داخلی برای کلیه ساختمانها و اتاقهای پژوهشگاه.

8-     کنترل سیستم های اعلام حریق و ... به صورت مستمر.

9-     نظارت بر نصب خطوط تلفن داخلی و مستقیم برای اتاقها و ... پژوهشگاه حسب درخواست واحدها و تأیید مقام مافوق.

10- نظارت بر نحوه تهیه چک لیست برای کلیه سیستم های برقی و مخابراتی پژوهشگاه، ثبت و ضبط و بایگانی منسجم سیستمی و دستی آنها.

11- بررسی و کنترل مداوم ساختمانهای پژوهشگاه و در صورت نیاز به تعمیر، اطلاع به مقام مافوق، جهت صدور دستور رفع مشکل.

12- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

رئيس اداره  خدمات فني و عمراني : عليرضا ايلدرم

تلفن تماس : 40-44787720 داخلي 1188