» تلفن تماس با  ( رابط حقوق شهروندي ) 40-44787720 داخلي (1011) 

ايميل رابط حقوق شهروندي [makiani@ccerci.ac.ir]