باطلاع جاماندگان پذیرفته شده مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دکتری 1403 میرساند :

آندسته از افرادی که در تاریخ های مقرر موفق به تشکیل پرونده و انجام امور مربوط به مصاحبه نشده اند می توانند درتاریخ 10  تیر 1403  جهت تشکیل پرونده و تعیین وقت مصاحبه به آموزش پژوهشگاه مراجعه نمایند.

شماره تلفن های آموزش:  40-44787720      داخلی 1059 و 1060