فرایند داوری اختراع

1-    دریافت درخواست داوری از اداره مالکیت های فکری قوه قضاییه

2- تكميل فرم تقاضا نامه مخصوص داوران پژوهشگاه ( فايل ورد- پي دي اف ) 

3-  واریز مبلغ داوری به شماره حساب بانک
ملت شعبه راه آهن کد 65698 شماره حساب: 5350534755 شماره شبا:IR64 0120 0000 0000 5350534755
شماره کارت:2745-4415-3375-6104

الف) 1200000تومان برای  اشخاص حقوقي 

ب) 500000 تومان برای  اشخاص حقيقي

ج) 150000 تومان برای متقاضی عضو هیات علمی *پژوهشگاه

4- ارسال کپی رسید بانکی به آدرس TTO@ccerci.ac.ir

5-  انجام ارزیابی توسط هیات نظارت بر داوری مالکیت فکری پژوهشگاه

 

توجه : حداقل زمان داوری و بررسی اظهارنامه یک ماه می باشد.

توجه : نتایج داوری نهایی فقط در اختیار اداره مالکیت فکری قرار گرفته و این دفتر از ارائه پاسخ مستقیم به متقاضی معذور است.


* لطفا آیین نامه داخلی پژوهشگاه مطالعه شود.

 

    تلفن تماس : 40-44787720 داخلی 1073