مختصری از فعالیت های دبیرخانه کارگروه تخصصی مشاور جهت نظارت عالی بر اجرای سند کاتالیست