همکاران پسادکترا به روش‌های مختلفی جذب پژوهشگاه می‌شوند که همه این روش‌ها از درخواست متقاضی (بسته به محل تامین هزینه ها می‌تواند متفاوت باشد) آغاز شده و به توافق با استاد مورد نظر خواهد انجامید.
شیوههای مرسوم در جذب پسا دکترا از طریق دفتر تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ویژه فارغ التحصیلان خارج کشور (ن. ک. به آیین نامه) و یا وزارت علوم (ن. ک. به آیین نامه) و یا توافق با پژوهشگاه و ... می‌باشد.