شرح وظایف دفتر طرح، برنامه و بودجه

     اهم فعالیت های این حوزه که وظایف آن شامل : پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و تهیه موافقتنامه های مربوط و مبادله ی آنها، تهیه و شرح وظایف کلیه معاونت ها و مدیریت ها ، طراحی و پیشنهاد چارت سازمانی، تهیه و تبیین افق و چشم انداز  آتی پژوهشگاه ، شیوه های نوین اجرای کار، کارسنجی و زمان سنجی ، انجام امور محاسباتی و قیمت تمام شده خدمات می باشد. ضمناً فعالیت های شاخص این دفتر به طور خلاصه به شرح ذیل ذکر می گردد.

     » اصلاح اساسنامه پژوهشگاه

     » اصلاح نمودار سازمانی

     » تهیه تشکیلات تفصیلی

     » تهیه بودجه تفصیلی و اصلاحیه های بعدی آن

     » مبادله موافقتنامه های مربوطه

     » تهیه و ارائه گزارش برنامه های عملیاتی در جلسات هیأت امنا

مدیر طرح، برنامه و بودجه : جناب آقای سید رضا میرابراهیمی

تلفن تماس : 40-44787720 داخلی 1238

تلفن مستقیم :44787963