شرح وظایف گروه همکاری های علمی و بین المللی
 
    1- تهیه برنامه جامع نحوه همکاری های علمی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات حاکم و ارائه آن به شورای پژوهشگاه
 
    2- شناسایی کلیه مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های مرتبط با پژوهشگاه و ایجادبانک اطلاعاتی مربوطه
 
    3- جمع آوری ، تهیه و انتشار آثار علمی در قالب نشریه، خبرنامه ، کتب و مقالات
 
 
     سرپرست امور بین المللی :جناب آقاي دکتر رضا زادمرد
      تلفن تماس : 40-44787720 داخلی1086