رديف نام و نام خانوادگي داخلي واحد
1 دكتر احمد شعباني 1146-1197 رياست پژوهشگاه
2 فاطمه خورشا 1146-1197 دفتر رياست
3 علي برزگر 1057 روابط عمومي
4 زينب موسوي موحد 1072 مشاور رئيس
5 اميد حضرتي 1187 روابط عمومي