اعضای هیئت علمی

دکتر سید حمید احمدی

دانشیار

شیمی تجزیه

021-44787799

دکترمحبوبه اسلامی مقدم

استاد

شیمی معدنی

021-44787772

دکتر مریم افشارپور

استاد

شیمی معدنی

02144787720-40

دکتر اعظم اكبري

دانشیار

مهندسی شیمی

021-44787968

دكترمحمدحسن اميني

استادیار

شیمی تجزیه

021-44787720

دكترسعید امینی كميجاني

استادیار

شیمی فیزیک

021-44580769

دکترمهسا باغبان صالحي

دانشیار

مهندسي شيمي

021-44787967

دکتر رضا پناهي

استادیار

مهندسی شیمی

44787819 - 021

تصفیه آب و فاضلاب، توسعه لخته سازهای صنعت آب و فاضلاب، توسعه مواد ضدرسوب

دکتر الهه پورعبدالله

دانشیار

مهندسی شیمی

021-44787624

دکترکوروش تبار حیدر

دانشیار

شیمی تجزیه

021-44787720

محمدرضا جلالی

مربی

شیمی آلی

021-44787720

دكتر محمدرضا حلواگر

استادیار

شیمی معدنی

021-44787970

کریستالوگرافی، سنتز مواد شیمیایی، بیوشیمی معدنی

دکترشعله حمزه زاده

استادیار

شیمی فیزیک

021-44787796

دکترحسین رضا دارابی

استاد

شیمی آلی

021-44787715

دکتر رضا زادمرد

استاد

شیمی آلی

021-44787719

دکتر مظفر شاکری

استادیار

مهندسی شیمی

021-44787720

مهندسی شیمی

دکتر علی شریفی

دانشیار

شیمی آلی

021-44787708

دکتر نادر شکوفی

دانشیار

شیمی تجزیه

021-44787720-40

دکترهانی صیاحی

دانشیار

شیمی فیزیک

021-44787826

Nanomaterials, Surface Chemistry, Electrochemistry, Renewable Energy

دکترسلمان طاهری

دانشیار

شیمی آلی

021-44787720

دکتر علی اکبر طرلانی

دانشیار

شیمی معدنی

021-44787720

دکترمحمد سعید عبائی

استاد

شیمی آلی

021-44580749

دکتر نجم الدین عزیزی

استاد

شیمی آلی

021-447877775

محمد غفارزاده

دانشیار

شیمی آلی

021-44787759

حسین فرهنگیان

مربی

شیمی آلی

021-44787720

دکتر روح الله فیروزی

دانشیار

َشیمی فیزیک

021-44787712

دکترمیترا قاسم زاده

استاد

شیمی معدنی

021-44580706

دکتر محمدعلی كياني

دانشیار

شیمی تجزیه

021-44787793

دکتر حامد گل محمدی

استادیار

شیمی تجزیه

021-44787720

دکتر محمد مجید مجتهدی

استاد

شیمی آلی

021-44787709

دکتر علی اصغر محمدی

دانشیار

شیمی آلی

021-44580798

دکتربابک مختارانی

استاد

مهندسی شیمی

021-44787770

دکتر حمیدرضا مرتهب

استاد

مهندسی شیمی

44787751-021

انتقال جرم، طراحی فرآیندهای جداسازی

دکتر عبدالوحید مصباح

استادیار

شیمی معدنی

021-44787720

دکتر زینب موسوی

استادیار

شیمی فیزیک

021-44580797

دکتر مریم میرزاآقایان

استاد

شیمی آلی

021-44787720

دكتر مجتبی میرزائی

استادیار

شیمی آلی

021-44587717

دکتر مریم وثوق

دانشیار

شیمی تجزیه

021-44787714

دکتر فرشاد یزدانی

دانشیار

مهندسی شیمی

021-44787774

اعضای بازنشسته هیئت علمی

کیومرث آقاپور

استادیار

شیمی معدنی

021-44580720

دکترمحمود حبیبیان

استادیار

مهندسی شیمی

021-44787720

دکتر مرتضی مافی

استادیار

مهندسی شیمی

021-44787713