داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

1048

مدیر آزمایشگاه مرکزی

دکتر مجتبی میرزائی

1

1065

پذیرش

مریم دهقان و علی ولی پور

2

1346

LC/MS

مهندس هادی اصفهانی

3

1126

ICP/IC

مهندس مرضیه افشین رهنما

4

1209

BET/UV/خدمات عمومی

مهندس ندا اکبری

5

1044

Spray Dryer

مهندس یداله بالاور

6

1037

1337

P-XRD

دکتر سمیرا باهمت

7

1256

رابط شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی و شاعا/SPM

مهندس سمیه جلیل زاده

8

1116

HPLC

مهندس رقیه حجی پور

9

1296

1358

پلاسما/PSA

مهندس صفورا حسینی

10

1073

SC-XRD

دکتر محمدرضا حلواگر

11

1107

1022

AAS/FTIR

دکتر حسام دانشیار

12

1123

1108

GC/MS

مهندس مهدا سلطان نژاد

13

1196

پتانسیواستات/PSA

دکتر هانی صیاحی

14

1119

GC

مهندس مینا عبدی زاده

15

1106

1110

TGA/DSC/KF/کشش سطحی/خدمات عمومی مهندسی

مهندس فرنوش قائم مقامی

16

1262

SEM/EDS

مهندس سمیه جلیل زاده

17

1518

خدمات عمومی مهندسی

مهندس فاطمه مشکینی

18

1082

فلورسانس

مهندس لیلا نخشب

19