شرح وظایف مدیریت امورمالی:

 

1- هدایت، ایجاد هماهنگی و تنظیم برنامه کار زیر مجموعه های امورمالی اعم از واحدهای دریافت پرداخت، رسیدگی، اعتبارات و تنظیم حسابها و اموال

2-  نظارت بر نحوه ثبت، ضبط و نگهداری اسناد، دفاتر و مدارک مالی

3-  تأمین و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات بر اساس بودجه مصوب

4-  نگهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آنها به خزانه

5-  اعمال نظارت مالی با رعایت مفاد آئین نامه مالی معاملاتی و مصوبات هیأت امناء و سایر مقررات مرتبط

6-  تهیه و تنظیم گزارشات ، صورتهای مالی و فرمهای تفریغ بودجه سالانه جهت ارائه به مراجع ذیربط

7-  ارائه خدمات مشورتی و تخصصی جهت اعمال قوانین و مقررات

8-  نظارت بر نگهداری حساب اموال، سیستم انبارگردانی، انجام مناقصات و مزایده ها و افتتاح اعتبارات اسنادی

9-  همکاری مستقیم با واحد بودجه و تشکیلات جهت تدوین بودجه های پژوهشگاه

10-  تهیه و گزارش احتمالی در رابطه با تخلفات به مقامات ذیصلاح


1- فرم انتقال اموال    2- برگه خروج اموال

 

مدیر امور مالی : آقاي مهران مهران فر

تلفن تماس : 40-44787720 داخلی 1007-1008