آدرس:کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران. شماره تلفن:40-44787720

کد پستی:1497716320

شماره فکس:44787762