**فرم ها **

فرم ارتقا مرتبه    * فرم خلاصه پرونده ارتقاء مرتبه فرم درخواست ترفيع اعضاي هيات علمي 1403    
فرم شناسنامه گزارش فرم درخواست گرنت اعضاي هيئت علمي پژوهشي فرم درخواست پرداخت گرنت سال 1403  
فرم گزارش طرح داخلی سال1403 فرم پيشنهاد طرح پژوهشــي داخلی فرم پروژه های بین المللی  
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده    فرم قرارداد موقت دانشجويي فرم درخواست كالا  

 

**آيين نامه ها**

آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمی شيوه نامه اجرايي ترفيع جدول محاسبه گرنت سالانه
MIF IF to MIF جدول امتیاز پژوهشگران 
 * آيين نامه تجليل از پژوهشگران برتر    

 

** مدارك مورد نياز جهت تبديل وضعيت**

* از پيماني به رسمي آزمايشي                      از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
     

 **فرصت مطالعاتی هیات علمی**

*  شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی                  *آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی